Winkelwagen

0

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave

Artikel   1 – Identiteit van de ondernemer
Artikel   2 – Toepasselijkheid
Artikel   3 – Het aanbod
Artikel   4 – De overeenkomst
Artikel   5 – Herroepingsrecht – bedenktijd 
Artikel   6 – De prijs
Artikel   7 – Nakoming en garantie
Artikel   8 – Levering en uitvoering
Artikel   9 – Betaling
Artikel 10 – Klachtenregeling

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer

V.O.F. Haagplantenonline 
Belversestraat 47A 5076 PW Haaren (alleen op Afspraak)
Telefoonnummer: 06-53757289 (van maandag t/m vrijdag 8:00-17:00 zaterdag van 9:00-15:00)
E-mailadres: webshop@plantenkwekerijhaaren.nl
KvK-nummer: 70494827
Btw-identificatienummer: NL.8583.43.101.B01

Artikel 2 – Toepasselijkheid
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Haagplantenonline en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Haagplantenonline en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Haagplantenonline voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Haagplantenonline zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
Artikel 3 – Het aanbod
 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Haagplantenonline gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een zo nauwkeurig mogelijke  impressie van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Haagplantenonline niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
Artikel 4 – De overeenkomst
 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 3, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Haagplantenonline onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Haagplantenonline is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Haagplantenonline passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Haagplantenonline daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Haagplantenonline kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Haagplantenonline op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
Artikel 5 – Herroepingsrecht – bedenktijd
 1. De consument is bij levering verplicht, zijn product te controleren. Bij evt. gebreken dient de consument dit kenbaar te maken aan de chauffeur. Indien dit niet mogelijk is, dient de consument binnen 2 dagen dit te melden (webshop@plantenkwekerijhaaren.nl). 
 2. Indien de consument evt. gebreken niet binnen 2 dagen meld, vervalt het recht hiervan.
 3. Indien de consument van het recht zoals vermeld in lid 1 en 2 gebruik heeft gemaakt, en de gebreken gerechtvaardigd zijn, dan zal Haagplantenonline zorg dragen voor de terugbetaling van het aankoopbedrag.
Artikel 6 – De prijs
 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan Haagplantenonline producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Haagplantenonline geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. 
 3. Prijsverhogingen binnen 1 maand na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 5. De consument is de prijs verschuldigd, zoals vermeld in de bevestiging. evt. onjuistheden, typefouten en of foute bedragen, kunnen nadien gecorrigeerd worden door Haagplantenonline.
Artikel 7 – Nakoming overeenkomst en garantie 
 1. Haagplantenonline staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid.
 2. Op levende producten geldt een groeigarantie van 2 maanden mits deze in goede grond op de juiste plaats en wijze geplant en verzorgd zijn (voeding en water), met uitzondering van wortelgoed/kale wortel planten, zoals beuken/Fagus verlenen wij geen garantie.
 3. Er kan geen sprake van garantie zijn in het geval van
  – gebrek of schade aan de plant door te veel of te weinig water.
  – extreme weeromstandigheden (droogte-vorst).
  – ziekte of ongedierte.
  – verkleuring door gebrek aan meststoffen of slechte grond.
  – gebruik van bestrijdingsmiddelen.
Artikel 8 – Levering en uitvoering
 1. Haagplantenonline zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Haagplantenonline kenbaar heeft gemaakt. 
 3. Indien consument bij bestelling zijn product laat bezorgen en deze niet in ontvangst kan nemen, dient deze bestelling vooraf voldaan te zijn, alvorens deze geleverd wordt. Tevens geeft de consument vooraf aan, waar deze goederen gelost moeten worden. 
 4. Haagplantenonline zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 5 werkdagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 1 a 2 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 5. Het risico van beschadiging van product berust bij Haagplantenonline tot het moment van bezorging aan de consument, bij in ontvangst namen van het product, gaat het risico over op de koper, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 6. In geval van overmacht is Haagplantenonline niet verplicht de overeenkomst aan de consument na te komen, onder overmacht verstaan wij:
  – omstandigheden waardoor de verplichtingen naar de consument gehinderd worden
  – deze omstandigheden kunnen zijn, weer-omstandigheden, niet tijdig leveren door leveranciers, storing in netwerk of internetsite. 
Artikel 9 – Betaling
 1. De consument betaald vooraf, bij levering of afhaal. Er kan op de volgende wijze betaald worden.
  – vooraf via ideal 
  – vooraf via overschrijven
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. Bij bestellingen boven € 250,00 heeft Haagplantenonline het recht een aanbetaling te vragen van 50% van de totale order, alvorens de producten besteld worden.
 4. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Haagplantenonline te melden.
 5. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is Haagplantenonline bevoegd de overeenkomst te ontbinden, of uit te stellen tot de betalingsverplichting is nagekomen.
Artikel 10 – Klachtenregeling
 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Haagplantenonline.
 2. Bij Haagplantenonline ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Haagplantenonline binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. De consument dient Haagplantenonline in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen